top of page

Uluslararası Standartlarda Güvenilir Sonuçlar

ENCON Laboratuvarı A.Ş. bağımsız bir laboratuvar olarak ölçümlerini, ulusal ve uluslararası düzeyde kabul gören standart yöntemleri uygun cihazlar yardımıyla gerçekleştirmektedir.

Ulusal ve uluslararası düzeyde "Laboratuvarlar Arası Karşılaştırma ve Yeterlilik Test Programları"na düzenli olarak katılmakta ve en güvenilir laboratuvarlar arasında olduğumuzu başarılı sonuçlarımızla kanıtlamaktayız. Bu, yönetimin, iyi nitelikli, özenli ve eğitimli personelin, yeterli son teknoloji altyapının, ekipmanın ve malzemelerin taahhüdü ile sağlanır

 

Uluslararası kabul görmüş standart yöntemler (örneğin.ISO, USEPA-ABD Çevre Koruma Ajansı, TSE-Türk Standartları Enstitüsü, APHA-Amerikan Halk Sağlığı Derneği, AWWA-Amerikan Su İşleri Derneği, WEF-Su Çevre Federasyonu vb.) kullanılarak verdiğimiz hizmetler, numune almadan raporlamaya kadar uzanmaktadır, ENCON Laboratuvarı, Su (Yüzey-Yeraltı-Kuyu), Atık Sular, Deniz Suyu,Biyota Ölçümü, [i1] Toprak, Arıtma Çamuru, Atık, Atık (Eluat), İmisyon, Gürültü, Örnekleme ve analizi gibi çevresel laboratuvar hizmetleri sunmaktadır.  

 

Tüm bu analiz ve çalışmalar uluslararası kabul görmüş TS, SM, EPA, ASTM, CEN ve ISO standartlarına uygun olarak yapılmaktadır. Bu testlerde Spektrofotometre, LC/MS-MS, GC/ECD, GC/FID, GC/MS, Head Space, Purge&Trap, ICP/MS, ICP OES, İyon Kromotografi,  LECO İndüksiyon Fırını, Toplam Organik Karbon, Coldblock vb. cihazlar yer almaktadır. 

Verilen bu hizmetlerden bazıları aşağıda özetlenmiştir.

  • Ağır Metaller, Anyonlar/Katyonlar, Pestisitler, Poliklorlu bifeniller (PCB'ler), Poliaromatik Hidrokarbonlar (PAH'lar), Fenoller, Uçucu Organik Bileşikler (VOC'ler), Hidrokarbonlar, Katran ve Petrol Bazlı Yağlar, Organik Madde, Katı/Çözünmüş Madde vb.

  • Araştırma ve Geliştirme Projeleri.

  • Yüzey sularından numune alma (Deniz, Nehir ve Göl), Yeraltı Suları, Atıksular, Çamur, Katı Atıklar, Alt Sedimentler ve Akarsularda Akış ölçümleri.

  • Yerinde ölçümler (pH, Sıcaklık, Çözünmüş Oksijen, ORP, İletkenlik, Tuzluluk, vb.)

  • Toprak ve Çamurda; Ağır Metaller, Toplam Petrol Hidrokarbonları (TPH), Siyanür vb.

  • Atık (eluat) Ağır Metaller, Mineral Yağlar, Hidrokarbon Yağ İndeksi, Benzen-Toluen-Etilbenzen-Ksilen (BTEX) vb.

  • Emisyon testleri; Ortam havasında Partikül Madde (PM10 ve PM2,5), Yerleşmiş Toz tayini

  • Ortam Gürültüsü Ölçümler

  • Asit Kayaç/Maden Drenajı ve Jeokimyasal Mineral Analizleri

bottom of page