top of page

Geniş Analiz Yelpazesi

”TÜRKAK” tarafından akredite edilen ve “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı” tarafından yetkilendirilen ENCON Laboratuvarı A.Ş., ihtiyaç duyulan çevre laboratuvarları hizmetlerinden, Yüzey Suyu, Yeraltı Suyu, Atıksu, Deniz suyu, Toprak, Çamur, Sediment, Atık,  Atık(eluat), Hava, Toz, Gürültü, Maden Atığı, Numune Alma vb. ölçüm ve analizleri sağlamaktadır.

Yapılan Analiz ve işlemlerin bazıları kısaca şunlardır;

  • Su, Atıksu ve Deniz suyunda Ağır Metaller, Anyon/Katyonlar, Pestisitler, Poliklorlubifeniller(PCB’s), PAH(Poliaromatik Hidrokarbonlar), Uçucu Organik Bileşikler(VOC), Hidrokarbonlar, Katran ve Petrol Kökenli Yağlar, Organik Madde, Katı/Çözünmüş Madde, Toplam Organik Karbon, Çözünmüş Organik Karbon, Elementel Kükürt ve Fenollerin Analizi vb

  • Yüzey suyu (Deniz, Nehir, Göl), Yeraltı suyu , Atıksu, Çamur, Katı Atık, Dip Sediment Ortamlarından Numune Alma, Akarsu Debi Ölçümü

  • Sahada Ölçüm (pH, Sıcaklık, Çözünmüş Oksijen, ORP, İletkenlik, Tuzluluk gibi)

  • Mikrobiyolojik Analizler(Fekal Koliform, Toplam Koliform,E.coli, Pseudomonas Aeruginosa, Fekal Enterokok, Fekal Streptekok, Clostridium Perfringens vs.)

  • Toprak ve Çamur Numunelerinde Ağır Metaller, Toplam Petrol Hidrokarbonları (TPH), Siyanür, Toplam Organik Karbon Coldblock Yakma İle Metallerin Tayini ve Poliklorlu Bifenillerin Tayini vb.

  • Atık(eluat)’da Ağır Metaller, Mineral Yağlar, Hidrokarbon Yağ İndeksi, Benzen-Toluen-Etilbenzen-Ksilen (BTEX), Toplam Organik Karbon, Çözünmüş Organik Karbon vb..

  • İmisyon Örnekleme Analizleri-Ortam Havasında Partikül Madde (PM10 ve PM2,5), Çöken Toz,Çöken Tozda Ağır metaller, PM10 da Ağır Metallerin Tayini.

  • Çevresel Gürültü Ölçümleri

  • Maden Atıkları Karakterizasyonu, Asit Kaya Drenajı, Net Asit Üretimi (NAG) Analizi, Boyut Fraksiyon Analizi, Leaf Testleri (EPA 1313, EPA 1314 , EPA 1315, EPA 1316, TS EN 14405)

  • Nadir(Eser) Element Analizi, Coldblock Yakma ile Metallerin Analizi, Coldblock Yakma ile Altın Analizi ve Jeokimyasal Mineral Analizler vb.

bottom of page